วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


ปรับแผนการเรียน
        จากการที่ได้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือก  ที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นจากการบูรณาการรายวิชาเลือกของส่วนกลาง  เพื่อลดจำนวนรายวิชาลงนั้น  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ครบระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องจาก 16 กศน.อำเภอ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรับแผนการเรียน  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557  ที่ห้องประชุมกรุงเก่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพการประชุมมาฝากเล็กน้อยค่ะ