วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562


ปฐมนิเทศ และประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา
        18 พฤศจิกายน 2561  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้  ให้กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2/2561 กิจกรรมประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมในภาคเรียนที่ 1/2561  การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ 1/2561  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561  และการประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากค่ะ