วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

วัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2562

        การวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2562  อยู่ในช่วงการระบาดโควิด-19  การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องถูกต้อง  ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน  เพื่อให้ทันกำหนดการรายงานข้มูล  เก็บภาพมาฝากดังนี้ค่ะ
        7 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดการประชุมตัวแทนศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        9 กุมภาพันธ์ 2563  จัดสอบ N-NET  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

        12 มีนาคม 2563  รับข้อสอบที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และนำมาจัดเตรียมแยกตามตารางสอบ  ที่ กศน.อำเภอเสนา

        14-15 มีนาคม 2563  จัดสอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

        17 มีนาคม 2563  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดประชุมเตรียมความพร้อมตรวจกระดาษคำตอบ และรายงานข้อมูลผู้จบหลักสูตร  ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        19 และ 24 มีนาคม 2563  ตาวจกระดาษคำตอบ  ที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง

        27 มีนาคม 2563  ตรวจไขว้เอกสารการจบหลักสูตร  กับ กศน.อำเภอบางซ้าย  ก่อนรายงานผู้จบหลักสูตรต่อไป