วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555


ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ค่ะ แต่ทั้งผู้บริหารและคณะครูของ กศน.อำเภอเสนาเราไม่ได้หยุดตามนะคะ ช่วยกันประชาสัมพันธ์รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษา จัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเลือก เพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ค่ะ นำผลของงานมาฝากนะคะ

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะ

ต้นฉบับเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเลือก ที่เปิดลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้ 
ทั้ง 3 ระดับ จำนวน 8 รายวิชาค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น